Mācību process

Rīgas Valda Zālīša sākumskola īsteno pamatizglītības 1. posma (1.-6. klasei) programmu, izglītības programmas kods 11011111.

Mūsu skola papildus vispārējiem mācību priekšmetiem piedāvā padziļinātu matemātikas apguvi. Skolēni matemātikas stundās un fakultatīvu nodarbībās attīsta loģisko domāšanu, risina nestandarta un  „cieto riekstu” uzdevumus. Centīgākie risinātāji ar labiem rezultātiem piedalās olimpiādēs un dažādos konkursos.

Skolēnu un skolotāju neatlaidīgais darbs gūst atzinību – godalgas un gandarījumu par paveikto.

Mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, multiprojektori, balsošanas iekārta, kas padara stundas mūsdienīgas, kvalitatīvas un atraktīvas, dod iespēju skolēniemn aktīvi iesaistīties mācību darbā, izteikt savas domas un viedokli. IKT izmantošana palīdz skolotājiem ātri novērtēt tūlītējās skolēnu zināšanas, sasniegtos rezultātus, ja nepieciešams, mainīt stundas norisi.

Skolā darbojas:

·         pedagoģiskā padome

·         metodiskā padome

·         dažādu jomu metodiskās komisijas:

„Cilvēks un sabiedrība”,

„Zinātne un tehnoloģijas”,

Mākslu,

Valodu,

Klašu audzinātāju  MK.

Mūsu skolā skolēniem ir dota iespēja izglītoties kompetentu, pieredzējušu pedagogu vadībā.

2016./2017.m.g. labi un teicami mācījušies 309 skolēni! Priecājamies un lepojamies ar saviem skolēniem!

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free